+420 775 107 585


Slovníček pojmů

 AC D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z


A

Alokační poměr - poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů (např. u investičního životního pojištění)
Asistenční služby - při pojištění vašeho majetku (automobily, nemovitosti), ale i při úrazovém pojištění nezapomínejte na asistenční služby. Pečlivě porovnejte jejich výčet, co vše obsahují a zda případně nejsou omezeny nějakými limity. Většinou si lze vybrat z nějaké základní asistence a za příplatek je možné si dokoupit asistenční služby lepší. Správně zvolené asistenční služby vám mohou ušetřit desetitisíce i statisíce v případě nenadálých událostí.


B

Bonus za bezeškodní průběh - sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody. U rizikového pojištění některé pojišťovny také uplatňují tento bonus a v případě nulové škodovosti vracejí klientovi část ze zaplaceného pojistného.
Běžné pojistné - pojistné stanovené za pojistné období


C

Časová cena - je cena, kterou měla věc (nemovitost, automobil, elektronika) bezprostředně před pojistnou událostí. Je to tedy cena, za kterou jsme věc pořídili, snížená o opotřebení nebo jiné znehodnocení 
Česká kancelář pojistitelů - profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v ČR oprávněny poskytovat pojištění


D

Denní odškodné - sjednává se v rámci úrazového pojištění. Jedná se o denní dávku, kterou klient obdrží v případě léčení úrazu. Důležité je mít sjednáno toto připojištění s progresí pro vážnější úrazy. V případě vážného úrazu pak dostanete od pojišťovny několikanásobky sjednané denní dávky.
Dožití - den, uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění


E


F


G

GAP pojištění - jedná se o připojištění v rámci havarijního pojištění. Jeho výhoda spočívá v tom, že pokud kupujete nové auto, nebo vaše auto není starší než 6 měsíců od první registrace, můžete využít na 3 roky toto pojištění. Příklad: Koupíte si nové auto za 500.000 Kč. Za dva roky vám ho ukradnou. Pokud nemáte sjednáno havarijní pojištění, tak jste přišli o auto a peníze vám nikdo nedá. Pokud máte havarijní pojištění, poskytne vám pojišťovna pojistné plnění ve výši skutečné hodnoty vozidla, která bude např. 300.000 Kč. Tuto částku ještě poníží o sjednanou spoluúčast např. 10%. Obdržíte tak při odcizení 270.000 Kč a můžete si jít koupit obdobné ojeté auto, které vám ukradli. Při sjednání pojištění GAP v 3 leté lhůtě od sjednání vám pojišťovna vyplatí plných 500.000 Kč na nákup nového vozu. A to už se opravdu vyplatí.


H

Hospitalizace - jedná se o připojištění v rámci úrazového pojištění. Pokud má klient toto připojištění sjednáno, tak je mu při hospitalizaci v nemocnici nad určitý počet dní (v důsledku nemoci či úrazu) vyplácena denní dávka od pojišťovny.


CH


I

Indexace - smluvně dojednané navyšování pojistné částky, jejímž cílem je zachování pojistné ochrany vůči inflaci (někdy se používá též výraz "dynamika" nebo "valorizace")


J


K

Karenční lhůta - používá se především u pojištění pracovní neschopnosti. Volba délky karenční doby je čistě na klientovi a znamená dobu, po které začne pojišťovna vyplácet klientovi sjednanou denní dávku při pracovní neschopnosti.
Kasko - termín "Kasko" označuje kompletní pojištění vozidla - tedy povinné ručení a havarijní pojištění
 


L

Likvidace pojistné události - je zhodnocení podmínek pojistné události vzhledem k uzavřené pojistné smlouvě. Následně se určí výše pojistného plnění. Při naplnění pojistných podmínek následuje vyplacení pojistného plnění podle uzavřené pojistné smlouvy.


M

Malus - je to vlastně přirážka k pojistnému za škodu způsobenou Vaším vozidlem. Při zaviněné škodě odečte pojišťovna příslušný počet měsíců od Vašeho celkového počtu bonusových měsíců a upraví tak pojistné. Pokud vyčerpáte již dříve získaný bonus, jedná se již o malus, tzn. přirážka na pojistném.
Místo pojištění - musí být přesně určeno ve smlouvě a k němu se vztahuje pojištění movitých věcí i nemovitostí. V případě více míst pojištění musí být každé místo také uvedeno ve smlouvě.
Mimořádné pojistné - jedná se o pojistné vložené do pojištění nad rámec řádného pojistného dohodnutého v pojistné smlouvě. Používá se především pro maximalizaci daňového odpočtu (příspěvek ve výši maximálně 12.000 Kč je osvobozen od daně z příjmů)


N

Nová cena - je cena, za kterou nyní pořídíte stejnou či srovatelnou věc, která byla předmětem pojistné události (může být nižší nebo vyšší než původní pořizovací cena dané věci).


O

Oceňovací tabulky - každá pojišťovna vydává své vlastní oceňovací tabulky. Tyto tabulky pak při úrazu slouží ke stanovení výše pojistného plnění. Zájmem klienta by mělo být vždy, aby měla pojišťovna uveden v oceňovací tabulce co největší počet úrazů a aby byly oceňovací tabulky volně přístupné.
Odkupné - jedná se o část nespotřebovaného pojistného ukládání pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění
Obmyšlená osoba - osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji vždy pojistník (ten, kdo smlouvu sjednává) a specifikuje ji jménem nebo vzájemným vztahem.
Oprávněná osoba - osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění


P

Pojistná částka - je nastavena v pojistné smlouvě a určije maximální limit pojistného plnění (kolik peněz může pojištěný při pojistné události dostat)
Podpojištění - tento stav vzniká tehdy, kdy je např. budova v hodnotě 10 milionů pojištěna pouze na 5 milionů. Jedná se v tomto případě o 50% podpojištění (budova je pojištěna pouze na 50% své skutečné hodnoty). Při škodě např. 2 miliony může pojišťovna krátit pojistné plnění o 50%. Pojištěný pak může dostat pouze 1 milion Kč.
Pojistitel - je poskytovatel pojištění, tedy pojišťovna s platnou licencí Ministerstva financí
Pojistník - je ta osoba, která smlouvu s pojišťovnou uzavřela (nemusí být nutně také pojištěným)
Pojištěný - osoba, v jejíž prospěch byla uzavřena pojistná smlouva (může, ale nemusí být shodná s pojistníkem)
Pojistná událost - je to nahodilá událost, na jejímž základě je pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění
Pojistné plnění - finanční částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události
Pojistný zájem - oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím
Pojistka - potvrzení pojistné smlouvy v papírové podobě
Pojistná doba - je doba, na kterou je pojištění sjednáno (např. do 65 let, na 1 rok, na dobu neurčitou)
Pojistné období - je spojenou většinou s platbou pojistného (např. měsíč, čtvrtletí, rok)
Pojistné - platba za sjednané soukromé pojištění
Pojistná hodnota - je to maximální možná majetková škoda, která může následkem pojistné události vzniknout (dle této hodnoty by se měla nastavit pojistná částka)
Pojistný podvod - je takové jednání, které vede k získání výhody nebo obohacení na úkor pojišťovny. Jedná se o trestný čin a jde například o úmyslné zamlčení nebo zkreslení údajů nebo o úmyslné vyvolání pojistné události.
Pojistné podmínky - podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv. Jedná se zejména o všeobecné pojistné podmínky a zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.
Progrese - některé pojišťovny používají progresi např. u denního odškodného, trvalých následků nebo hospitalizace v nemocnici. Znamená to v praxi to, že čím vážnější úraz utrpíte, tím více od pojišťovny dostanete. Jedná se o znásobení částky, kterou si ve své smlouvě nastavíte. Např. si nastavíte u trvalých následků částku 1.000.000 Kč a pojišťovna poskytuje progresi 500%. Při opravdu závažném úrazu s vysokými trvalými následky tak můžete dostat až 5násobek sjednané částky, tedy 5.000.000 Kč. Zájemce o pojištění by tedy měl mít zájem na co nejvyšší smluvně sjednané progresi.
Přímá likvidace - toto připojištění lze sjednat v rámci povinného ručení. Pomůže vám v situacích, kdy nejste viník nehody, nebo jste spoluviník, také v případě kdy viník nehody není pojištěn nebo viník nehody je cizinec s autem registrovaným mimo ČR. Při službě přímé likvidace pouze kontaktujete svou pojišťovnu, ta vám vyplatí skutečnou škodu (při spoluvině samozřejmě poměrnou část). Pojišťovna si pak již vše vyřeší s druhou pojišťovnou, v případě nepojištěného viníka jedná s Českou kanceláří pojistitelů, nebo se zahraniční pojišťovnou v případě, kdy je viník cizinec.


R

Regres - jde o zvláštní druh postihu vůči tomu, kdo zavinil vynaložení nákladu (obecně kdo způsobil škodu). Nejčastěji se používá u úrazového pojištění, kdy někdo někomu způsobí újmu na zdraví. Zdravotní pojišťovna pak na viníkovi může vymáhat náklady na léčení poškozeného a samotný poškozený pak např. nárokuje svůj ušlý výdělek v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Retroaktivní krytí - používá se zejména v pojištění profesní odpovědnosti - např. architekti, doktoři, právníci atd. Jedná se o zpětnou účinnost pojištění, tj. pojištění se sjednává pro porušení právních povinností, ke kterému dojde přede dnem, který je stanoven jako počátek pojistného krytí.  
Riziková skupina - dle povolání a sportovní či jiné činnosti (kuřák/nekuřák) je klient zařazen do různých rizikových skupin. Čím rizikovější skupina, tím je pro klienta samozřejmě pojištění dražší.
Rizikové životní pojištění - jedná se o druh životního pojištění, kde si klient platí pouze za pojistnou ochranu (např. riziko smrti, úrazy, trvalé následky atd.) Při tomto typu pojištění není součástí pojištění žádná spořící složka.


S

Spoluúčast - důležitá část na smlouvě, na kterou by si každý klient měl dát pozor. Na pojistné smlouvě (většinou u pojištění majetku, autopojištění nebo odpovědnosti) lze volit různé varianty spoluúčasti - uvedeno v procentech, či v pevně daných částkách. Obecně platí, že čím nižší spoluúčast si zvolíte, tím vyšší pojistné bude.

T

Trvalé následky úrazu po každém vážnějším úraze jsou na základě posouzení zdravotního stavu lékařem pojištěnému uznána určitá procenta trvalých následků, podle nichž vyplatí pojišťovna pojistné plnění. Přitom platí, že čím vyšší procento, tím vyšší pojistné plnění. Díky progresivnímu plnění lze při závažných úrazech z tohoto pojištění získat až mnohonásobně vyšší částku, než kterou si sjednáte ve smlouvě. Je tedy vždy důležité porovnat výši progresivního plnění u jednotlivých pojišťoven.
Tržní cena - v pojišťovnictví se používá hlavně u pojištění bytů. Pojistná částka při pojištění bytu by měla odpovídat tržní ceně tohoto bytu v danou chvíli a na daném místě, tzn. aby si klient při totálním zničení bytu mohl pořídit obdobný byt.


U


V

Valorizace pojistné částky - ve své pojistné smlouvě si můžete ujednat, že pojistná částka např. u pojištění movitých věcí nebo nemovitostí bude automaticky každý rok navyšována v závislosti na inflaci. Pojistná částka tak bude vždy odpovídat aktuální situaci.
Vinkulace pojistného plnění - vinkulace znamená, že pojistné plnění je při poskytnutí úvěru vázáno ve prospěch věřitele (např. banky, leasingové společnosti). Pojistitel pak v případě pojistné události nevyplácí pojistné plnění pojištěnému ale právě věřiteli.
Výluka z pojištění - v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven naleznete vždy výluky z pojištění. Jedná se o situace, kdy pojišťovna odmítne vyplatit pojistné plnění - např. úmyslné škody, škody v důsledku opilosti, válečného konfliktu atd.
Vedlejší stavby - pokud si chcete pojistit svou nemovitost, určitě je dobré myslet i na pojištění vedlejších staveb, jedná se např. o parkovací plochy, garáže, oplocení, pergoly, septiky, bazény, studny, kůlny. Některé pojišťovny mají pojištění vedlejších staveb zdarma zahrnuto v pojištění nemovitosti (do určitého limitu).


Z

Zelená karta - mezinárodní karta automobilového pojištění
Zproštění od placení pojistného - vyskytuje se v životním a úrazovém pojištění. Dle sjednaných podmínek je klient zproštěn od placení pojistného z důvodu přiznání plné invalidity. Smlouva je tedy dále platná, ale klient je zproštěn od jejího placení.


Vyplňte alternativní text Volejte 775 107 585 nebo
vyplňte kontaktní formulář


© 2018, Coralia Consulting s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑